Projekt beskrivning

 

 

 

Migranter eller flyktingar kan utgöra värdefull arbetskraft för EU-länder och de kan även hjälpa värdländernas ekonomi, särskilt när de har tränats till att bli nya företagare.

EU har kommit att inse att integration av immigranter spelar en avgörande roll: Mänskligt kapital är en nyckelfaktor inom den innovativa värdeutvecklingen i regioner och nationer, och forskning har visat att mänskligt kapital från migrations beteendet av individer med färdigheter är en betydande källa för innovation i värdländerna.

Projektet vill producera verktyg att stötta integrationen och skapandet av nya företag som startas av migranter med färdigheter, genom guider, on-line träning och rapporter.

 

Projektet har planerat följande:

– Sex stycken projektträffar

– En gemensam stabsträning (JSTE)

– Sex stycken multiplikator träffar

– Fem stycken teoretiska outputs

 

Mål att nå:

 – Exempel på effektiva aktiviteter för social integration av flyktningar

– Konkreta bidrag till innovativ utbildning av missgynnade grupper

– Verkligt utbyte av bra metoder och samarbete inom området som berör flyktningar

– Konkreta förändringar av beteende som reflekterar en positiv inställning till flyktingar.

– Ökad kunskap och förmåga hos personalen genom den gemensamma stabsövningen (JSTE)

– Ökad företagskompetens hos migranter

– Utökad kapacitet hos de organisationer som arbetar med migranter/flyktingar

– Utvecklade nätverk och länkar på lokal, national och internationell nivå.

– Utvecklad gränsöverskridande kommunikation och samarbete.

– Förbättrad kunskap om olika kulturer.

– Främjande av rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap.

– Främjande av en modern, dynamisk miljö inom organisationerna

– Utökad kvalitet av åtgärder

 Aktiviteterna som utförs inom projektets ramverk väntas ha djupgående påverkan på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Spridningen syftar till vitt spridning av projektets resultat och utfall genom att marknadsföra och öka aktörernas medvetenhet om projektet genom en särskild plan:

– Varje partner marknadsför projektet på deras webbsida, nätverk och för berörda parter.

– Skapa projektets logga och använda programmets logga och skriftligt villkor i enighet med EG att offentligt erkänna det stöd som mottagits för projektens utfall.

– Skapa en webbplats som samlar projektets material och detaljer kring de aktiviteter som genomförs

– Produktion och spridning av projektets flygblad

– Bearbetning av specifika maillistor till slutanvändare/ potentiellt intresserade människor för regelbundna spridningsaktiviteter.

– Skapande av en intensiv media och webb- kampanj

– TV –  och radiosändningar;

– Produktion och utdelning av nyhetsbrev

– Intensiv användning av Facebookgrupper och projektets Facebookssida (uppdatering av arbetets fortgång, aktiviteter och delning av material som finns tillgängligt online)

– Använding av andra verktyg för kommunikation (maillistor, whatsapp, messenger, etc.)

– Presskonferenser ska organiseras under projektmötena

– Pressmeddelanden ska skickas till all media

– Meddelanden skickas till europeiska nätverk

– Spridning av e-böcker som innehåller bra metoder

– Online plattform som innehåller alla de verktyg som utvecklats inom projektet

– Använda Erasmus och spridningsplattformar

– Spridning av material på EPALE (e-plattform för vuxenlärande inom EU) och andra EU-plattformar.