Περιγραφή Έργου

 

 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν ένα πολύτιμο εργατικό δυναμικό για τις χώρες της Ε.Ε. και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των οικονομιών τους, ειδικά όταν τους παρέχετε η κατάλληλη εκπαίδευση για να γίνουν νέοι επιχειρηματίες.

 

    Η Ε.Ε. έχει συνειδητοποιήσει ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών είναι. Εξαιρετικά σημαντική: το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί βασικό παράγοντα στις καινοτόμες επιδόσεις των περιφερειών και των χωρών. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι μετανάστες με επαγγελματική εξειδίκευση συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας των χωρών υποδοχής.

 

     Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης και το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων από εξειδικευμένους μετανάστες μέσω οδηγών, διαδικτυακής εκπαίδευσης και εκθέσεων.

 

Για την επίτευξη των στόχων έχουν προγραμματιστεί:

– 6 συναντήσεις

– 1 από κοινού εκπαίδευση προσωπικού

– 6 εκδηλώσεις παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων

– 5 ερευνητικά αποτελέσματα

 

 

Στόχοι του προγράμματος:

– Η παρουσίαση παραδειγμάτων με αποτελεσματικές πολιτικές/ πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων.

– Η ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης για τις μειονεκτούσες ομάδες.

–  Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η συνεργασία όσον αφορά το ζήτημα των προσφύγων.

– Η προώθηση συγκεκριμένων αλλαγών στη συμπεριφορά που θα οδηγήσουν σε μια θετική στάση απέναντι στους πρόσφυγες.

– Η ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού μέσω της κοινής εκπαίδευσης.

– Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους μετανάστες.

– Η ενίσχυση των παρεχόμενων δυνατοτήτων στους οργανισμούς που εργάζονται με μετανάστες/πρόσφυγες.

– Η ανάπτυξη διασυνδεδεμένων δικτύων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– Η ανάπτυξη της διασυνοριακής επικοινωνίας και συνεργασίας.

– Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής γνώσης.

– Η προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά.

– Η προώθηση ενός σύγχρονου, δυναμικού περιβάλλοντος στους οργανισμούς.

– Η αύξηση της ποιότητας των δράσεων.

 

 Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Η διάδοση των παρεχόμενων πληροφοριών αποσκοπεί στην εξάπλωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω της προαγωγής και αύξησης της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα με τη συμβολή συγκεκριμένων πρακτικών:

– Κάθε εταίρος προωθεί το πρόγραμμα στην επίσημη διαδικτυακή του σελίδα, σε δίκτυα και στο ενδιαφερόμενο κοινό.

– Στη δημιουργία ενός λογότυπου για το πρόγραμμα και στη χρήση αυτού και της γραπτής διάταξης, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αναγνωριστεί δημόσια η υποστήριξη που έλαβε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του.

– Τη δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου όπου θα παρέχεται το υλικό του προγράμματος και αναλυτικά οι δραστηριότητες που υλοποιούνται.

– Την παραγωγή και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για το πρόγραμμα.

-Την από κοινού δημιουργία καταλόγου ηλεκτρονικών διευθύνσεων ενδιαφερόμενων ή δυνητικά ενδιαφερόμενων ατόμων για την τακτική ενημέρωση σχετικά με τα πεπραγμένα.

– Τη δημιουργία μιας δυναμικής εκστρατείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

– Τηλεοπτικά και Ραδιοφωνικά μηνύματα και εκπομπές

– Τη δημιουργία και διανομή ενημερωτικών δελτίων.

– Τη συστηματική χρήση της ομάδας και της σελίδας του προγράμματος στο Facebook (ενημέρωση της προόδου των εργασιών και των δραστηριοτήτων και κοινοποίηση του υλικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο).

– Τη χρήση άλλων εργαλείων επικοινωνίας (λίστες αλληλογραφίας, whatsapp, messenger, κλπ).

– Τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του προγράμματος.

– Την αποστολή δελτίων τύπου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

– Την αποστολή μηνυμάτων σε Ευρωπαϊκά δίκτυα.

– Τη διανομή των ηλεκτρονικών βιβλίων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του προγράμματος και αναφέρονται στις καλύτερες πρακτικές.

-Την ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

– Τη χρήση των Erasmus + Dissemination Platforms.

-Τη διανομή υλικού στο EPALE (διαδικτυακή πλατφόρμα για τη μάθηση των ενηλίκων στην Ε.Ε.) και σε άλλες πλατφόρμες της Ε.Ε.platforms